فایل word مقاله ارزيابي نتايج آزمون عملکرد ريوي دو سال متوالي کارگران يک مزرعه مرغداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي نتايج آزمون عملکرد ريوي دو سال متوالي کارگران يک مزرعه مرغداري :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

زهرا اسعدی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سلیمان صادقی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تکتم مرغداری – مزرعه مرغداری

چکیده:

کار در فضای بسته مرغداری ها کارگران را در معرض سطح بالایی از گرد و غبار آلی قرار میدهد, که به گرد و غبار مرغداری موسوم است. گرد و غبار مرغداری پتانسیل آسیب به سیستم تنفسی را دارا می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی روند تغییر آزمون های عملکرد ریوی کارگران در طی دو سال متوالی می باشد. در این مطالعه 268 نفر کارگر واحدهای مختلف یک مزرعه مرغداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرونده پزشکی کارگران, تمکیل چک لیست طراحی شده و نتایج آزمون عملکرد ریوی انجام گرفت. میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار, کارگران مورد بررسی به ترتیب 7/94±35 و 8/46±11/36 بود. مقایسه مقادیر ظریفیت حیاتی سریع (FVC), ظرفیت حیاتی سریع در ثانیه اول (FEV1), نسبت ظرفیت حیاتی سریع در ثانیه اول بر ظرفیت حیاتی سریع (FEV1FVC) و حجم بازدم پرفشار (FEF) با یکدیگر مقایسه شد. که در هر چهار پارامتر اختلاف معنی داری را نشان داد (0/001=p). در مجموع 30 درصد شاغلین دارای تست اسپیرومتری غیر نرمال در سال دوم با الگوهای مختلف بودند. گرد و غبار مرغداری حاوی انواع آلرژن ها می باشد, لذا مطالعه حاضر نشان داد که علاوه بر اهمیت انجام روشهای کنترلی و پیشگرانه در کاهش سطح مواجهه, بایستی کلیه کارگران به صورت دوره ای مورد مراقبت های بهداشتی قرار گیرند.

لینک کمکی