فایل word مقاله تاثير کلريد کلسيم بر جوانه زني بذور گواهي شده ي گياه Triticum aestivum L.(cv. Soissons)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير کلريد کلسيم بر جوانه زني بذور گواهي شده ي گياه Triticum aestivum L.(cv. Soissons) :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

علی ابراهیمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه زیست شناسی, مشهد
احمد اصغرزاده – استادیار گروه باغبانی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
فاطمه مالکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه زیست شناسی, مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه کلرید کلسیم (CaCl2 +2H2o) در چهار سطح ( 0 و 3 و 6 و 10 میلی مولار) بر جوانه زنی بذور گیاه Triticum aestivum L.(cv. soissons), ازمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی (RCBD) و با سه تکرار انجام شد. آزمایش در ژرمیناتور انجام شد. فتوپریودها, 16 ساعت نور و 8 ساعت تاریکی و دما بین مینیمم 1±17 و ماکزیمم 1±25 درجه سانتی گراد تنظیم شد. نتایج آماری حاصل از آزمایشات در سطح 0/05p نشان داد کلرید کلسیم باعث افزایش معنی دار طول, بیوماس تر و خشک ریشه چه, ساقه چه و سرعت رشد شد و تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی نداشت.

لینک کمکی