فایل word مقاله ارزيابي تنوع مورفولوژيکي بذر دربرخي از جمعيتهاي مشگک (Ducrosia anethifolia)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي تنوع مورفولوژيکي بذر دربرخي از جمعيتهاي مشگک (Ducrosia anethifolia) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

عالیه درزی رامندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
وحیده ناظری – استادیار گروه باغبانی, دانشکده علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی مشگک با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی بذر, مطالعه ای بر روی هفت جمعیت از این گیاه انجام شد.در این مطالعه 7 صفت کمی (قطر, طول, عرض, نسبت طول به عرض, وزن هزار دانه, اندازه باله و قطر باله ) و 3 صفت کیفی (رنگ, شکل و وضعیت کرک) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تنوع قابل توجهی از لحاظ صفات (کمی,کیفی) بذر در بین این جمعیتها وجود دارد. نتایج همبستگی ساده, وجود همبستگیهای مثبت و منفی معنی داری را در بین برخی صفات بذر نشان داد. نتایج آزمایش با استفاده از روش تجزیه عامل جهت تعیین عامل های تفاوت گذار بین جمعیت ها نشان داد, 3 عامل اصلی با مقادیر ویژه بیشتر از 0/65 توانستند مجموعا 50 درصد کل واریانس را توجیه کنند. تجزیه کلاستر, 7 جمعیت مشگک را در سه گروه مستقل تقسیمبندی کرد. جمعیت های حصارک, خرامه و کرمان در یک گروه, جمعیت های کاشان, جهرم و خفر در گروه دوم و جمعیت خنج با تفاوت زیاد از این دو گروه, در گروه سوم و مستقل قرار گرفت. طبق تجزیه کلاستر جمعیتهای حصارک و خرامه نیز دارای بیشترین تشابه و جمعیت خنج دارای بیشترین تفاوت با سایر جمعیتهای مورد مطالعه بود.

لینک کمکی