فایل word مقاله بررسي تاثير اجراي زنگ سلامت بر اعتماد سازماني اداره تربيت بدني شهرستان اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير اجراي زنگ سلامت بر اعتماد سازماني اداره تربيت بدني شهرستان اروميه :

تعداد صفحات:10

چکیده:

هدف: هدف از این تحقیق, بررسی تاثیر اجرای زنگ سلامت بر اعتماد سازمانی اداره تربیت بدنی در شهرستان ارومیه می باشد. روش شناسی: روش تحقیق نیمه تجربی بوده که به صورت میدانی انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه زنگ سلامت بک (2000) با پایایی (85%) و پرسشنامه اعتماد سازمانی سید جوادین (1388) با پایایی(87%) بودند که بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت می باشند. جامعه آماری این تحقیق, کلیه کارکنان اداره تربیت بدنی شهرستان ارومیه (30) نفر بودند که به علت کم بودن حجم جامعه, حجم نمونه برابر با جامعه برآورد شده است و شامل دو گروه (15) نفری کنترل و آزمایش بودند, که در ساعات کاری اداری در یک دوره یک ماهه فعالیت زنگ سلامت به شکل حرکات کششی و قدرتی ایزومتریک به مدت 30 دقیقه, بر روی گروه آزمایش, انجام شد. یافته ها: داده های به دست آمده بوسیله آزمون های آماری t- test و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری (p005) آنالیز شدند که نتایج آزمون t نشان داد زنگ سلامت بر روی سه مولفه اعتماد سازمانی این تحقیق (وفاداری, شایستگی, و ثبات) تاثیر مثبت و معنادار و تاثیر آن بر روی دو مولفه تحقیق ( روراستی و صداقت) معنادار نبود و با توجه به نتایج آزمون پیرسون: به ترتیب (زنگ سلامت 66%), ثبات (60%) شایستگی(59%), وفاداری(57%) و (اعتماد57%) بیشترین تا کمترین تاثیر را داشته اند. نتیجه گیری: لذا پیشنهاد می شود که مسئولان با اجرایی کردن زنگ سلامت, در جهت ایجاد جو اعتماد مطلوب و پیشبرد اهداف سازمانی خود تلاش بیشتری به عمل آورند.

لینک کمکی