فایل word مقاله بررسي محدوده پايداري ديواره چاه و آناليز حساسيت مطالعه موردي: جنوب غربي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي محدوده پايداري ديواره چاه و آناليز حساسيت مطالعه موردي: جنوب غربي ايران :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

سیده صغری دهبانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
خلیل شهبازی – استادیار دانشکده نفت اهواز
محمد آبدیده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

حفظ پایداری چاه حفاری یکی از مسائل مهم درصنعت حفاری و نفت می باشد مشکلات مرتبط با ناپایداری دیواره چاه می تواند باعث تحمیل هزینه های اضافی قابلتوجه و همچنین تاخیر دربرنامه ریزی عملیات حفاری می شود دراین مقاله به بررسی پایداری و حساسیت دردیواره یکی از چاه ها درمخازن نفتی جنوب غربی ایران درسازند آسماری با درنظرگرفتن گرادیان فشارحفره حدود 56pcf و گرادیان فروپاشی یا انحراف چاه و گرادیان افت گل حفاری یا گردیان شکستگی می پردازیم که داده های موردنظر برای این بررسی از نمودارهای درون چاهی LOG بدست می آیند و یافته های به دست آمده با درنظرگرفتن شرایط میدان تنش برجای مخزن دربهینه سازی مسیر حفاری چاه می باشد نتایج بررسی تنشها نشان داد که حفاری چاه مایل درجهت تنش افقی حداقل شرایط مطلوبی برای حفظ پایداری عملیات حفاری بهوجود می آورد فشارگل جهت جلوگیری از رخداد گسیختگی های فشاری و کششی دیواره از اهمیت خاصی برخوردار است و عموما جهت گیری چاه تاثیر بسیار کمی روی وزن گل حفاری فروریخته دارد درصورتی که وزن گل تفکیک شده درچاه های حفاری شده درجهت حداقل تنش افقی بصورت ویژه بالاتر می باشد.

لینک کمکی