فایل word مقاله ارزيابي اثرات دو نوع اسموليت پرولين و گلايسين بر پارامترهاي فتو سنتزي ارقام ايراني و خارجي انگور در شرايط تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اثرات دو نوع اسموليت پرولين و گلايسين بر پارامترهاي فتو سنتزي ارقام ايراني و خارجي انگور در شرايط تنش خشکي :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

مهدی محمد زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی دانشگاه زنجان
ولی ربیعی – استادیار دانشگاه زنجان
محمد علی نجاتیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مهدی طاهری –

چکیده:

خشکی از مهمترین عواملی است که فتو سنتز را در گیاهان از طریق تاثیر باز و بست شدن روزنه های و تخریب کلروپلاست تحت تاثیر قرار می دهد. پرولین و گلایسین بتائین دو نوع اسمولیت هستند که می توانند از اثرات مضر خشکی در گیاه بکاهند. بدین منظور ازمایشی در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار روی چهار رقم خوشناو, پیکانی, پرلتو فیلم سیدلس در کلکسیون انگور تاکستان انگور اجرا گردید. برای ایجاد تنش خشکی, 70 درصد از آب مورد نیاز گیاه به آن ها داده شد و تیمارهای شاهد (صفر), پرولین (10mM) و گلایسین بتائین (15mM) در چهار محله ( پیش از گلدهی, گلدهی (30-20 درصد گل ها باز شده اند) غوره, شدن و رنگ گرفتن خوشه های انگور) ر روی بوته ها محلول پاشی شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که تیمار گلایسین بتائین باعث بهبود پارامترهای فتوسنتزی گشاه می شود به طوری که مقایسه میانگین ها نشان می دهد بیشترین میران فتوسنتز, هدایت روزنه ای وتعریق مربوط به تیمار گلایسین بتائین است. از طرفی دمای برگ را نشان از وضعیت تعرق گیاه دارد در تیمار گلایسین بتائین دارای کمترین مقدار است که حاکی از وضعیت بهتر آبی نسبت به شاهد است. هر دو تیمار پرولین گلایسین بتائین باعث افزایش مقدار کلورفیل برگ ها نسبت به شاهد شد از طرفی همبستگی بالایی که بین مقدار کلروفیل و میزان فتوسنتز به دست امد گویای آن است که پرولین و گلایسین بتائین می توانند با افزایش تعداد رنگدانه های کلروفیل باعث افزایش فتوستنز در گیاه در شرایط تنش خشکی شوند.

لینک کمکی