فایل word مقاله بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت از ديدگاه دبيران ورزش استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت از ديدگاه دبيران ورزش استان آذربايجان شرقي :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

پریسا صداقتی – دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت ورزشی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
زهرا حبیب نژاد – دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت ورزشی, اداره تربیت بدنی استان مازندر
قاسم الیاسی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت دبیران ورزش آذربایجان شرقی در سال 90-1389 و ارائه راهکارهای بهبودبرگزاری این دوره ها می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دبیران ورزش شرکت کننده در دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان جدید الاستخدام استان آذربایجان شرقی (360 نفر) بوده که نمونه آماری بصورت تصادفی در دسترس و با استفاده از جدول مورگان به تعداد 186 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته (آلفای کرونباخ 0/72) و مصاحبه بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون یومن ویتنی و توسط نرم افزار SPSS/16 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دادتاکید دوره ها بر کسب موفقیت در میان کویه های بعد تعهد, توانایی دوره ها در کسب رضایتمندی معلمان در میان گویه های بعد بهبود کیفیت, میران تغییرات و انطباق دوره ها بر اساس شرایط بیرونی در میان گویه های بعد میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات مولفه اثر بخشی دوره های ضمن خدمت معلمان ورزش بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده است.

لینک کمکی