فایل word مقاله بررسي واکنش جوانه زني بذر هميشه بهار (Calendula officinalis L) به کاربرد محلولهاي آبي متانول و اتانول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي واکنش جوانه زني بذر هميشه بهار (Calendula officinalis L) به کاربرد محلولهاي آبي متانول و اتانول :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

هانیه رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
علی مهر آفرین – عضو هیئت علمی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دان
حسنعلی نقدی بادی – استادیار پژوهش گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دا
مریم لرزقدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور مطالعه اثر غلظتهای مختلف متانول و اتانول بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) آزمایشی در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. این آزمایش شامل اثر محلولهای آبی متانول و اتانول هر یک در غلظتهای 0/4 و 0/8 و 1/2 و 1/6 و 2 و 3 درصد حجمی بر مولفه های جوانه زنی, مانند سرعت و درصد جوانه زنی, طول ریشه چه و طول ساقه چه, نسبت طول ساقه چه به ریشه چه, وزن تر و وزن خشک ساقه چه و ریشه چه و کل گیاهچه بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین سرعت و درصد جوانه زنی مربوط به تیمار متانول 0/4 و کمترین اثر نیز مربوط به تیمار متانول 3% می باشد و بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه نیز مربوط به تیمار متانول 0/4% و کمترین اثر نیز مربوط به تیمار متانول 3% و بیشترین نسبت طول ساقه چه به ریشه چه با تیمار متانول 3% و کمترین نسبت مربوط به متانول 0/4% بود. در رابطه با وزن تر ریشه چه بیشترین اثر با تیمار متانول 0/8% و کمترین اثر با متانول 3% و در مورد وزن تر ساقه چه و وزن تر کل گیاهچه بیشترین اثر با تیمار متانول 0/4% و کمترین اثر نیز با متانول 3% حاصل شد. بیشترین وزن خشک ریشه چه با تیمار متانول 0/4% و کمترین با متانول 3% و بیشترین وزن خشک ساقه چه و وزن خشک کل گیاهچه نیز با تیمار متانول 0/4% و کمترین وزن خشک ساقه چه با متانول 2% و کمترین خشک کل گیاهچه نیز با تیمار متانول 3% به دست آمد.

لینک کمکی