فایل word مقاله بررسي اثرات باقيمانده سولفات روي بررشد عملکرد و جذب روي توسط کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات باقيمانده سولفات روي بررشد عملکرد و جذب روي توسط کلزا :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

صدقعلی زمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احمد بای بوردی –
رسول احمدی عدلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
لیلا عکاشه – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات باقیمانده سولفات روی بررشد و ترکیب های شیمیایی کلزا Brassica napus .L. آزمایشی درسالهای 1382الی1384 بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو تیمار و سه تکرار در20 خاک مختلف انجام شد تیمارهای این تحقیق شام لدو سطح روی صفرو20 میلی گرم درکیلوگرم بصورت سولفات روی با مصرف سولفات روی درسال اول آزمایش میانگین عملکرد ماده خشک 20 مزرعه از15/56 گرم درشاهد به 21/67 گرمدرگلدان درتیمارکودی افزایش یافت میانگین غلظت روی دربرگهای کلزا درقطعات شاهد از 51/5 به 94/9 میکروگرم درگرم وجذب کل روی از 963به 1884 میکروگرم درگلدان درتیمار مصرف روی رسید سولفات روی باقیمانده درسال دوم موجب افزایش عملکرد کلزا نسبت به شاهد شد درسال دوم آزمایش عملکرددانه کلزا درتیمار مصرف روی 12/8 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت و این افزایش معنی دار بود اثرباقیمانده سولفات روی غلظت روی کلزا را 74درصد نسبت به شاهد افزایش داد درسال سوم ازمایش اثرباقیمانده سولفات روی عملکرد ماده خشک کلزا قبل از گلدهی را 1/9درصد و غلظت روی کلزا را 22/70 درصد نسبت به شاهد افزایش داد درسال سوم آزمایش عملکرد دانه 5/4 درصد درتیمار مصرف روی نسبت به شاهد افزایش یافت نتایج تحقیق انجام شده نشان داد بکارگیری سولفات روی درخاکهای آهکی بررشد و ترکیب شیمیایی کلزا حداقل تا سه سال موثر است

لینک کمکی