فایل word مقاله ارتباط بين انگيزه احراز پست هاي مديريتي با عوامل فردي و سازماني در کارکنان زن ادارات کل تربيت بدني منطقه غرب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارتباط بين انگيزه احراز پست هاي مديريتي با عوامل فردي و سازماني در کارکنان زن ادارات کل تربيت بدني منطقه غرب کشور :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

سمیرا علی آبادی – دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سعید صادقی بروجردی – دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان
بهرام یوسفی – دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی عوامل انگیزشی احراز پست های مدیریتی در کارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی و جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور در استان های کردستان, ایلام, کرمانشاه و همدان, که تعداد آنها در زمان تحقیق (سال 1389)65 نفر بود و به دلیل محدودیت تعداد افراد جامعه, حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای در دو بخش بود, بخش اول ویژگی های فردی, بخش دوم پرسشنامه های استاندارد مربطو به اندازه گیری انگیزه مدیریت, فرهنگ سازمانی هافستد, ارزیابی ابعاد ساختاری(ارگانیکی/مکانیکی) و جو سازمانی که ضریب آلفای کرونباخ آنها ارزیابی شد و در سطح 0/01 مورد تایید بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل کلوموگروف اسمیرتف, ضریب همستگی کندال و پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق: یافته های تحقیق نشان داد بین انگیزش احراز پست های مدیریتی و عوامل فردی( وضعیت تاهل, سن, میزان تحصیلات, رشته تحصیلی, و سابقه مدیریت) رابطه معناداری وجود ندارد, اما بین انگیزش احراز پست های مدیریتی و عوامل جو سازمانی و ساختار سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد, همچنین بین انگیزش و فرهنگ سازمانی ارتباط معناداری مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق و ارتباط معنادار بین عوامل سازمانی با انگیزه احراز پست های مدیریتی در کارکنان زن ادارات تربیت بدنی منطقه غرب کشور, توجه به این عوامل از سوی مدیران ارشد سازمان جهت به کارگیری مناسب کارکنان زن به عنوان نیمی از منابع انسانی سازمان حائز اهمیت خواهد بود.

لینک کمکی