فایل word مقاله بررسي رخسارهها و محيط رسوبي بخش گوري از سازند ميشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رخسارهها و محيط رسوبي بخش گوري از سازند ميشان :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

نیلوفر ظفرزاده – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیدرضا موسوی حرمی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
داود جهانی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
احسان غفرانی – کارشناس ارشد شرکت نفت مرکزی

چکیده:

بخش گوری از سازند میشان (میوسن پیشین تا میانی) در میدان سرخون نقش سنگ مخزن را دارد. این بخش به طور عمده از سنگ آهک, سنگ آهک مارنی و مارن تشکیل شده است. به منظور شناساییرخسارهها و ارائه مدل رسوبگذاری این بخش از سازند میشان در میدان گازی سرخون, مقاطع نازکمتعلق به چاه سرخون 14 100 مقطع) مورد مطالعه قرار گرفت و 5 رخساره مورد شناسایی قرار گرفت رخسارهها شامل: مادستون سیلتی با آثار زیست آشفتگی- لاگون, گرینستون/پکستون اسکلتی ماسه- ای حاوی جلبک قرمز و دوکفه ای اویستر و اکینودرم – پشت سد به سمت لاگون, پکستون اسکلتیاپرکولینادار حاوی فرمینیفرهای بزرگ عمدتا اپرکولینا, پکستون/وکستون اسکلتی حاوی فرامینیفربنتیک, بریوزوا, جلبک قرمز و اکینودرم, پکستون/وکستون اسکلتی ماسهای,حاوی فرامینیفر, بریوزوا-دریای باز. بر اساس مطالعه میکروفاسیسها, محیط رسوبی این سازند را میتوان به یک پلاتفرم کربناته (رمپ هم- شیب) نسبت داد.

لینک کمکی