فایل word مقاله نقش مديران در برقراري تعادل کار و زندگي کارکنان ستادي (مورد مطالعه: شرکتتوليد موتور، گيربکسو اکسل سايپا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش مديران در برقراري تعادل کار و زندگي کارکنان ستادي (مورد مطالعه: شرکتتوليد موتور, گيربکسو اکسل سايپا) :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات:21

نویسنده(ها):

راضیه تقی زاده – مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی شرکت مگاموتور
ندا احسانی مقدم – مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی شرکت مگاموتور

چکیده:

تعادل کار وزندگی (WLB ) با ایجاد فرصت های برابر کاری , بهبود وضعیت اشتغال و سیستم نگهداشت, تعهد و بهره وری کارکنان را افزایش می دهد, لذا زندگی شخصی و کاری رقیب یکدیگر نیستند بلکه عناصر مکمل کننده یک زندگی کامل و سازمان متعالی می باشند. تحقیق حاضر نقش مدیران در برقراری WLB را با بررسی موردی شرکت مگاموتور مطالعه می کند.در این تحقیق, مدل ارائه شده توسط Caroline Glynn در مقاله Roffey Park Institute مورداستناد قرار گرفت, که قابلیت مدیران را از عوامل موثر در WLB معرفی می کند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه برگرفته شده از پرسشنامه های استاندارد دانشگاه Queen slandcarolin می باشند که با توجه به فرهنگ ایرانی و جامعه صنعتی کشور بومی شده اند و روایی پرسشنامه ها بانظر گروهی از متخصصان , و پایایی آنها از طریق spss تایید شد. بر مبنای جدول مورگان, از 750 نفر کارکنان ستادی شرکت, حجم نمونه( 254 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شد. در نهایت تعداد 254 برگ جمع آوری و پس از اطمینان از نرمال بودن حجم نمونه از طریق آزمون کولموگروف, وآزمون فرضیه باآزمون T-TEST, داده ها به تفکیک واحدها,سطوح سازمانی,جنسیت ,تعداد فرزند و ; مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که میزان WLB در شرکت مگاموتور و نقش مدیران در برقراری آن بالا می باشد ورابطه مثبتی بین وضعیت WLB و میزان نقش و تعهد مدیران در اجرای سیاست های WLB وجود دارد.

لینک کمکی