فایل word مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي ارقام سويا درشمال خوزستان با استفاده ازروشهاي آماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي ارقام سويا درشمال خوزستان با استفاده ازروشهاي آماري :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

رضا یزدان خواه – کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
امیرحسین گرجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
غلامرضا قدرتی – مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات صفی اباد دزفول
امیرمحمد مهدوی –

چکیده:

این بررسی به منظور شناخت دقیق تر تعدادی از منابع ژنتیکی سویا درمرکز تحقیقات کشاورزی صفی اباد انجام گرفت به این منظور 30 رقم سویا از گروه های رشدی متفاوت درقالب یک طرح آماری RCBD با سه تکرار و دردو تاریخ کاشت مورد ارزیابی و مطالعه قرارگرفتند هررقم برروی چهارفارو 60 سانتی متری بطور چهارمتر کشت شدند و تراکم بوته به میزان 35 بوته درمترمربع تنظیم گردید این مطالعه دردو آزمایش جداگانه دردو تاریخ کاشت اول خردادماه و اول تیرماه انجام شد مراقبتهای زراعی مطابق با عرف منطقه انجام شده و ثبت خصوصیات دررابطه با صفات عملکرد کیلوگرمدرهکتار وزن صددانه ارتفاع بوته طول کپسول تعدادکپسول درساقه تعدادکپسول درگیاه درصد روغن درصد پروتئین عملکرد روغن کیلوگرم درهکتار عملکرد پروتئین انجام گرفت درزمان برداشت پس از حذف حاشیه ماسب خصوصیات کمی نظیر میزان عملکرد دانه تعدادکپسول دربوته وزن هزاردانه تعدادشاخه فرعی تعدادغلاف دربوته ارتفاع بوتهودرصد روغن و پروتئین ثبت و براساس آزمون F تجزیه واریانس انجام و سپس میانگین ها به کمک ازمون دانکن مقایسه شدند نتایج حاصل از آزمایش موید این مطلب است که تاریخ کشت اول خرداد با اثر درارتفاع بوته ا رتفاع غلاف تعدادگره تعدادغلاف دربوته باعث افزایش نهایی عملکرد دراین تاریخ کشت گردیده است.

لینک کمکی