فایل word مقاله تحليل مقدماتي شکستگي ها درلوکوگرانيت خواجهمراد جنوب شرق مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل مقدماتي شکستگي ها درلوکوگرانيت خواجهمراد جنوب شرق مشهد :

تعداد صفحات:9

چکیده:

بیوتیت مسکویت لوکوگرانیت و پگماتیت خواجه مرادگستره ترین توده نفوذی درمجموعه گرانیتوئید های مشهد می باشد کهدرجنوب شرق مشهد میان طولهای جغرافیایی 59درجه و 32دقیقه شرقی و 59درجه و 41دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی شمالی و شمالی قرارگرفته است باتولیت مذکور توده ای با روند شمال باختری جنوب خاوری است که دربازمانده نهشته های پالئوتتیس درکوه های بینالود نفوذکرده است دسته جات متعدد شکستگیهای سیستماتیک دراین توده در4 دسته جای می گیرند روند N10تاN40 و روند N320تاN350 روند N350 تا N40 و روند N65 تا N115 تمامی این دسته های شکستگی ویژگیهای گسل ها را نشان میدهد و زون های تخریب Damage zone درپایانه Tip damage zone و مناطق اتصالی پاره های گسلی (Linking damage zone دیده میشود مطالعه ویژگیهای کینماتیکی و دینامیکی این شکستگی ها بیانگر عملکرد یک سیستم گسلی راستگرد دراین ناحیه می باشد.

لینک کمکی