فایل word مقاله بهينه سازي در روند توليد بيواتانول ازطريق تاثير اسيد کلريدريک دردما و زمان هاي مختلف برضايعات نخل خرما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهينه سازي در روند توليد بيواتانول ازطريق تاثير اسيد کلريدريک دردما و زمان هاي مختلف برضايعات نخل خرما :

تعداد صفحات:9

چکیده:

احتراق سوخت های فسیلی مسئول 73درصد از تولید گازCO2 درزمین میباشد و همین امرعلاقه بتوسعه روشهای کاهش تولید گازهای گلخانه ای راافزایش داده است درچنددهه اخیر برای حل این مشکل افزودن اتانل به بنزین انجام شده است که انتشار منوکسید کربن را کاهش داده است درمطالعه حاضر بهینه سازی تولید بیواتانول را ازطریق تاثیر اسید کلریدریک برضایعات نخل خرما بررسی گردید دراین مطالعه از4 رقت متفاوت اسید کلریدریک 3 دمای مختلف و 4 زمان مختلف جهت پیش تیمار استفاده شدو پس از گذراندن زمان مناسب با کمک سودخنثی سازی گردید و محلولها از صافی ردنموده تا نهایتا درصد قند آنها اندازه گیری شد طبق نتایج بدست آمده دراین مطالعه بالاترین درصد قند ازاد شده 50درصد درغلظت 3/12درصد HCL دمای 70درجه سانتیگراد و به مدت زمان 24ساعت و پایین ترین درصد قندتقریبا صفردرصد درغلظت 1درصد HCL د مای 115درجه سانتیگراد و به مدت زمان 15دقیقه بدست آمد.

لینک کمکی