فایل word مقاله بررسي اثرجيره هاي حاوي دانه رازيانه زيره سياه وبرخي افزودني هاي تجاري برعملکرد و خصوصيات اجزاي لاشه جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرجيره هاي حاوي دانه رازيانه زيره سياه وبرخي افزودني هاي تجاري برعملکرد و خصوصيات اجزاي لاشه جوجه هاي گوشتي :

تعداد صفحات:10

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات دو گیاه دارویی رازیانه و زیره سیاه پروبیوتیک و پری بیوتیک و سین بیوتیک برعملکرد رشد و خصوصیات لاشه درجوجه های گوشتی انجام گردید دراین آزمایش از168 قطعه جوجه یکروزه نرسویه راس 308 در7تیمار با 4تکرار و درهر تکرار 6جوجه درقالب طرح بلوک کاملا تصادفی به صورت پرورش درقفس استفاده شد تیمارهای آزمایشی به گروه های جیره پایه شاهد جیره پایه با سطح توصیه شده تجاری پروبیوتیک پری بیوتیک و سین بیوتیک و جیره پایه همراه با دو درصد رازیانه زیره سیاه و مخلوط رازیانه و زیره سیاه با دوزمشابه تقسیم شدنداستفاده از افزودنی های گیاهی سبب افزایش خوراک مصرفی جوجه های گوشتی درکل دوره پرورش شد P<0/5 بیشترین و کمترین افزایش وزن بدن به ترتیب درتیمارهای مخلوط رازیانه +زیره سیاه و شاهد مشاهده شدند. P<05 کمترین و بیشترین ضریب تبدیل به ترتیب درتیمارهای مخلوط رازیانه +زیره سیاه و شاهد مشاهده شدند. P<0/5 ازنظر چربی حفره بطنی تیمارهای حاوی سین بیوتیک و افزودنی های گیاهی کاهش معنی داری را درپایان دوره آزمایش با تیمارشاهد داشتند.

لینک کمکی