فایل word مقاله بررسي تاثير نوع قلمه و زمان تهيه آن بر وضعيت ريشه زايي قلمه هاي درختچه بيدار (Euphorbia tirucalli)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير نوع قلمه و زمان تهيه آن بر وضعيت ريشه زايي قلمه هاي درختچه بيدار (Euphorbia tirucalli) :

تعداد صفحات:4

چکیده:

بیدار یکی از گیاهان خانواده Euphorbiaceae میباشد که به عنوان گیاهی زینتی پرورش داده م یشود. در این پژوهش که به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد, مناسب ترین روش تکثیر این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل نوع قلمه و زمان تهیه قلمه بود. در پایان آزمایش ویژگی هایی ازقبیل تولید کالوس, تولید ریشه, جوانه های سبز, قلمه های خشک شده و قلمه های آب گز شمارش گردید. نتایج حاصل حاکی از آن بود که قلمه های خشبی تهیه شده در اسفند ماه مناسب ترین ماده تکثیری برای گونه مورد نظر می باشد.

لینک کمکی