فایل word مقاله ارزيابي ميزان بکارگيري مولفه هاي رهبري تحول آفرين در شکرت سهامي بيمه البرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي ميزان بکارگيري مولفه هاي رهبري تحول آفرين در شکرت سهامي بيمه البرز :

تعداد صفحات:24

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان بکارگیری مولفه های رهبری تحول آفرین در شکرتهای سهامی بیمه البرز به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 520 نفر از کارکنان, مدیران و معاونین شرکت سهامی بیمه البرز که تعداد 126 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول سرایی و همکاران (1389) انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مربوط به رهبری تحول آفرین از پرسشنامه باس و آوالیو استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 85% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه و تی وابسته استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین و مولفه های آن در شرکت سهامی بیمه البرز در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند. علاوه بر این نتایج نشان داد که شکاف معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب به کارگیری مولفه های رهبری تحول آفرین در شرکت سهامی بیمه البرز تا رسیدن به نقطه مطلوب به کارگیری آن فاصله معناداری وجود دارد.

لینک کمکی