فایل word مقاله بررسي اثر دگر آسيبي گياه پوششي سويا (Glycine max) بر جوانه زني بذور و خصوصيات رويشي علف هرز قياق (Sorghum halepense)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر دگر آسيبي گياه پوششي سويا (Glycine max) بر جوانه زني بذور و خصوصيات رويشي علف هرز قياق (Sorghum halepense) :

تعداد صفحات:5

چکیده:

برای تعیین توان دگرآسیبی سویا بر روی علف هرز قیاق, مطالعات زیست سنجی عصاره بافتهای هوایی و زمینی تازه و خشک سویا بر جوانه زنی علف هرز مذکور در گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1389 انجام شد. بذور سویا رقم سحر برای مدت یک ماه در محیط گلخانه کشت گردید, سپس از بافتهای هوایی و زمینی تازه و خشک شده آن عصاره آبی تهیه شود .در یک آزمایش تصادفی در چهار تکرار, تاثیر عصاره های فوق بر جوانه زنی, طول ریشه چه و ساقه چه قیاق مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر عصاره اندامهای هوایی و زمینی خشک شده بر جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه معنی دار بود در حالی که عصاره های اندام هوایی و زمینی تازه در مقایسه با شاهد تاثیر معنی داری بر فاکتورهای اندازه گیری شده نداشتند.

لینک کمکی