فایل word مقاله بررسي اثر پيش تيمار سالسليک اسيد بر جوانه زني بذور زيره سبز تحت شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر پيش تيمار سالسليک اسيد بر جوانه زني بذور زيره سبز تحت شرايط تنش شوري :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

ر یحانه پژوهشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر عضو باشگاه پژوهشگران جوان د
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
علیرضا سوهانی دربان – استادیار گروه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

کاربرد مواد تخفیف دهنده تنش با توجه به کارایی و تاثیر مطلوب آنها , در جهان رو به گسترش است. بدین منظور و برای بررسی آثار تنش شوری و پیش تیمار سالسلیک اسید بر جوانه زنی بذور زیره سبز آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار شوری (0/4- و 0/8- و 1/2- و 0 مگا پاسکال) و 4 سطح پیش تیمار بذر شامل ( 0 و هیدرو پرایمینگ و 0/25 و 0/5 میلی مولار) با 3 تکرار, انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثر شوری, اثر متقابل شوری سالسلیک اسید برای صفات اندازه گیری شده در بذور زیره سبز معنی دار است. درصد جوانه زنی در بالاترین شوری 2 و 01- مگاپاسکال) در سطوح مختلف سالسلیک اسید در مقایسه با شاهد (97/6%) به ترتیب 24 و 24 و 304 و 493% کاهش یافت. نتایج در مورد سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه نیز به همین صورت بود. بطور کلی می توان با کاررد مواد تخفیف دهنده ( مثل سالسلیک اسید) درصد و میزان جوانه زنی بذور زیره سبز را در شرایط تنش شوری, بهبود بخشید.

لینک کمکی