فایل word مقاله مفهوم شناسي کارآفريني اجتماعي و مروري بر ابعاد و عوامل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مفهوم شناسي کارآفريني اجتماعي و مروري بر ابعاد و عوامل موثر بر آن :

تعداد صفحات:29

چکیده:

ازجدیدترین موضوعاتی که درعرصه کارآفرینی,درکنارکارآفرینی سازمانی واقتصادی,درمحافل علمی موردتوجه قرارگرفته,کارآفرینی اجتماعی است. این مقوله درصورتیکه درجامعه نهادینه شودمیتواند نقش مهمی دررفع مشکلات اجتماعی ایفاکند. کارآفرینی اجتماعی فرایندافزودن ایده های جدیدومتفاوت باهدف ایجادسرمایه اجتماعی باتمرکزبراقداماتی که توسط شاغلان بخش خصوصی,به عهده گرفته شده است. کارآفرینان اجتماعی واقتصادی هردوبه چشم اندازهاوفرصتهاتوجه داشته,توانایی یکسانی درمتقاعدوتوانمندکردندیگراندارند,به گونه ایکه به آنهاکمکمی کنندتادیدگاههاوچشم اندازهایشان رابه سمت واقعیت تغییردهند. کارآفرینان اجتماعی ازکارآفرینان اقتصادی به واسطه ایدئولوژیشان که راهنمای آنهاست,برای انتخاب رسالتشان,شیوه هاوهدفهاشان متمایزمی شوند.کارآفرینان اجتماعی اغلب ازتلاشهای یکدیگرحمایت میکنند .آنهاتوانایی تحلیل,پیش بینی,برقراری ارتباط,همدلی,به شوق آوردن,طرفداری کردن ومیانجگری راداراهستند.در این مقاله با توجه به ادبیات موجود درباره کارآفرینی اجتماعی به بررسی کارآفرینی اجتماعی, تفاوت با سایر انواع کارآفرینی و مدل های موجود پرداخته و درنهایت یک چارچوب جامع از کارآفرینی اجتماعی که دارای ابعاد کارآفرینی, اجتماع, عوامل رمینه ای, و فرصت می باشد را پیشنهاد می کنیم.

لینک کمکی