فایل word مقاله بررسي اثرتراکم خاک درخاکورزي هاي مختلف برعملکرد گلرنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرتراکم خاک درخاکورزي هاي مختلف برعملکرد گلرنگ :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

فرهاد معتمدی – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
بهفر فرزانه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اقلید
علی قربانی – عضو هیئت علمی

چکیده:

به منظور بررسی اثرتراکم خاک درخاکورزی های مختلف برعملکرد گلرنگ آزمایشهای مزرعه ای بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درمزرعه ای واقع درشمال شرقی محمدآباد جرقویه سفلی درسال 1390 انجام گرفت تیمارهای تراکم شامل 15بارتردد اضافی 10 بارتردد اضافی 5بار تردد اضافی و بدون تردد اضافی شاهدو تیمارهای کشت شاملکشت جویجه ای کشت فارو کشت غرقابی انجام گرفت دراین تحقیق صفات طول ریشه عرض ریشه تعداد ریشه چه طول گیاه وزن خشک ریشه وزن خشک گیاه عملکرد بیولوژیک تعدادطبق تعدادشاخه فرعی تعدادشاخه فرعی فرعی فاصله اولین شاخه از خاک وزن بذرهرگیاه عملکرد دانه درهکتار وزن هزاردانه تعدادانه درهرطبق و شاخص برداشت مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که بالاترین میزان طول ریشه درتیمار تراکم بدون تردد اضافی با 4994 سانتیم تر معنی دار شده است همچنین نشان داد که بیشترین میزان عرض ریشه درتیمار کشت غرقابی با 16/01 سانتی متر معنی دار شده است.

لینک کمکی