فایل word مقاله بررسي اثر پرايمينگ بذر بر سبزشدن و رشد گياهچه ذرت (Zea mays L) در گلخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر پرايمينگ بذر بر سبزشدن و رشد گياهچه ذرت (Zea mays L) در گلخانه :

تعداد صفحات:8

چکیده:

این آزمایش با هدف بررسی اثر پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن دو رقم ذرت (سینگل کراس 704 و کرج 700) در گلخانه به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو رقم ذرت و 6 زمان خشک کردن بذور بعد از 17 ساعت خیساندن ( صفر و 1/5 و 3 و 6 و 12 و 24 ساعت و تیمار شاهد (بدون پرایمینگ)) بودند. خشک کردن بذور جهت برگشت به رطوبت اولیه در دمای ثابت 1±20 درجه سانتیگراد صورت گرفت. بین دو رقم در اکثر صفات اندازه گیری شده تفاوت معین داری مشاهده شد به طوریکه رقم کرج 700 نسبت به سیگنل کراس 704 خصوصیات سبز شدن مطلوب تری از قبیل درصد سبز شدن بیشتر, سرعت سبز شدن بالاتر و تعداد کل برگ بیشتری داشت قطر ساقه سطح برگ و رقم سینگل کراس 704 به طور معنی داری (0/05P) بیشتر از رقم کرج 700 بود. بین سطوح مختلف پرایمینگ و شاهد و همچنین اثر متقابل رقم و پرایمینگ تاثیر معنی داری بر خصوصیات گیاهان رشد یافته در گلخانه مشاهده نشد.

لینک کمکی