فایل word مقاله بررسي جذب و انتقال سطوح مختلف فسفردرخاک و گياه لوبيا چيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي جذب و انتقال سطوح مختلف فسفردرخاک و گياه لوبيا چيتي :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

لادن ضرابپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیروس آذرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
ناصر نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
منوچهر فربودی –

چکیده:

به منظور بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفردرخاک و گیاه لوبیاچیتی آزمایشی درسال زراعی 89 درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید تیمارفسفردر7 سطح شاهد 30و60و90و120و150و180 کیلوگرم درهکتار ازمنبع سوپرفسفات تریپل برروی لوبیا چیتی رقم خمین مورد بررسی قرارگرفت نمونه برداری درزمان رسیدگی کامل گیاه صورت گرفت صفات عملکرد و اجزایعملکرد درلوبیا چیتی و میزان جذب فسفر دراجزای مختلف لوبیا چیتی و همچنین خاک دردو عمق 30-0 و 60-30 سانتی متر بررسی شد نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف فسفر ازلحاظ ارتفاع بوته عملکرد شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک و وزن صددانه اختلاف آماری بسیار معنی داری مشاهده شد و نتایج ح اکی از معنی دار بودن اثرکود فسفر درسطح احتمال یک درصد بود با افزودن فسفر بین تمامی صفات مورد بررسی به جز شاخص برداشت ازلحاظ آماری همبستگی معنی دار و مثبتی درسطح احتمال یک درصد وجود داشت اثرسطوح مختلف فسفردراجزای مختلف گیاه ازلحاظ آماری بسیار معنی دار بود و بین تمیارهایمختلف از لحاظ درصد و جذب فسفر دربرگ ساقه دانه و سایراجزای گیاه اختلاف معنی داری وجود داشت

لینک کمکی