فایل word مقاله اثر تنش شوري بر جوانه زني شش ژنوتيپ چغندرقند (Beta vulgaris L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر تنش شوري بر جوانه زني شش ژنوتيپ چغندرقند (Beta vulgaris L) :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

نفسیه اسدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
پیمان حسیبی – اعضای هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیب اله روشنفکر – اعضای هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکر باشی – اعضای هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ازمایش حاضر با هدف بررسی خصوصیات جوانه زنی و ارزیابی تحمل و حساسیت شش ژنوتیپ چغندر قند (13030 و 22393 و IC و BR1 و جلگه و رسول) در شرایط تنش شوری, در سال 1389 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا در آمد. بذور شش ژنوتیپ چغندر قند تحت سه سطح شوری شامل شاهد (صفر) و 100 و 200 میلی مولار کلرید سدیم به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد که شوری موجب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی, نرخ جوانه زنی و سرعت جوانه زنی شد. هم چنین تنش شوری موجب کاهش مزن خشک ریشه چه و ساقه چه گردید, د رحالی که با افزایش شوری متوسط زمان جوانه زنی افزایش معنی دار نشان داد . با توجه به نتایج حاصل از شاخص استرس جوانه زنی, ژنوتیپ 13030 و BR1 دارای تحمل بیشتر و ژنوتیپ های جلگه و ICدارای تحمل کمتر ارزیابی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده, ارزیابی ژنوتیپ ها در مرحله جوانه زنی, به ویژه ماده خشک ریشه چه و ساقه چه را میتوان به عنوان یکی از روشهای مناسب جهت غربال ژنوتیپ های مختلف چغندر قند تحت تنش شوری مورد استفاده قرار داد.

لینک کمکی