فایل word مقاله اثر تنش خشکي و يديد پتاسيم بر جوانه زني و خصوصيات رشد و عملکرد جو رقم ريحان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر تنش خشکي و يديد پتاسيم بر جوانه زني و خصوصيات رشد و عملکرد جو رقم ريحان :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

مجتبی بشکنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات, دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علیرضا سوهانی دربان – اعضو هیئت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی یدید پتاسیم بر جوانه زنی و خصوصیات رشد عملکرد جو آزمایش هایی به صورت مزرعه و آزمایشگاه در طرحی با قالب کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در قسمت آزمایشگاهی پتانسیل های آب 0/5- و 1- و 1/5- و 3- بار به عنوان عامل اصلی و یدید پتاسیم در سه سطح 4/2 و 0/0 و 0/6 به عنوان عامل فرعی قرار گرفتند و در قسمت زراعی تیمار آبیاری در کرت های اصلی در چهار سطح 2 نوبت (1728 میلی متر خالص آبیاری برای 216 متر مربع) و 3 نوبت (7128) و 4 نوبت (24624) و آبیاری تکمیلی (58320) از نیاز آبی محاسبه شده دوره 10 روزه آبیاری و تیمار یدید پتاسیم با مقادیر 2 و 4 و 6 میلی گرم در لیتر در کرت های فرعی قرار داشت. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد اثر تنش رطوبتی و شرایط فتوسنتزی بر درصد جوانه زنی, طول ساقه چه, عملکرد دانه, وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته معنی دار بود. بین تیمارهای یدید پتاسیم طول ریشه چه, تعداد سنبلچه در سنبله, تعداد کل گلچه در سنبله, شاخص برداشت سنبله, ارتفاع گیاه, طول پدانکل, طول سنبله, اختلاف معنی داری وجود داشت.

لینک کمکی