فایل word مقاله مقايسه سلامت عمومي و بهزيستي روانشناختي دانشجويان آموزش موسيقي ديده با دانشجويان فاقد اين پارامتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه سلامت عمومي و بهزيستي روانشناختي دانشجويان آموزش موسيقي ديده با دانشجويان فاقد اين پارامتر :

تعداد صفحات:18

چکیده:

درپژوهش حاضر سلامت عمومی و بهزیستی روانشناختی دانشجویانی که اموزش موسیقی دیده اند و دانشجویان فاقد این پارامتر درسال تحصیلی 90-89 مورد مقایسه قرارگرفته است جامعه آماری انتخاب شده شامل 100 نفر دانش جوی 18تا30 سال سال می باشد 50نفر از این دانشجویان حداقل به مدت 6ماه درمراکز آموزش موسیقی تحت تعلیم قرارگرفته اند که انتخاب آنها به روش سرشماری می باشد 50دانشجوی دیگر فاقد این پارامتر شاغل هب تحصییل دردانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز بود که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده اند به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شده است پژوهش حاضر ازنوع علی پس رویدادی است برای تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبه ضرایب پایایی از شاخصهای توصیفی نظیر میانگین انحراف معیار حداقل و حداکثر نمره آزمون پارامتری T و ازمون بی پارامتری یومن ـ وایت من استفاده شده است.

لینک کمکی