فایل word مقاله تغييرات ميدان تنش کولمب و پس لرزه هيا زمين لرزه زرند جنوب شرق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تغييرات ميدان تنش کولمب و پس لرزه هيا زمين لرزه زرند جنوب شرق ايران :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

فرشته جعفری حاجتی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
مریم آق آتابای – استادیار دانشگاه گلستان
عزیز رحیمی چاکدل – دانشیار دانشگاه گلستان

چکیده:

دراین پژوهش ازطریق مدلسازی تغییر تنش کولمب و بدست آوردن ارتباط بین میدان تنش زمین لرزه ای اصلی با الگویتوزیع مکانی پس لرزه های آن به شناسایی مناطق پرخطر پرداخته شد دراین مدل فرض شده است پس لرزه های زمین لرزه ها درنتیجه تغییر تنش منطقه ای که بوسیله تغییر تنش هم لرزه ای استاتیک ناشی شده از زمین لرزه اصلی اتفاق افتاده است درواقع وقوع هرزمین لرزه باعث تغییر میدان تنش برروی گسل های مجاورش می شود که این ممکن است باعث تحریک پس لرزه ها شود این تغییرات درحالت تنش می توانددرجهت افزایش یا کاهش تنش نواحی مجاور آن زمین لرزه باشد دراین مطالعه برای بررسی رابطه بین میدان تنش زمین لرزه اصلی و توزیع مکانی پس لرزه های آن زمین لرزه 4 اسفندماه 83 زرند انتخاب گردید فرض شده است پس لرزه ها درنواحی افزایش تنش استاتیک رخ داده است جهت براورد تطابق بین نواحی افزیاش تنش کولمب و توزیع مکانی پس لرزه های زمین لرزه زرند سه نوع گسل گیرنده گسل گیرنده با هندسه مشخص و ازنوع گسل مرجع گسل گیرنده با هندسه بهینه از نوع امتدادلغز و معکوس دراعمال 7و12 کیلومتری مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت

لینک کمکی