فایل word مقاله بررسي تنوع ژنتيکي پروتئين هاي محلول درآب و نمک با استفاده ازتکنيک SDS-PAGEGlycine Max Merril

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تنوع ژنتيکي پروتئين هاي محلول درآب و نمک با استفاده ازتکنيک SDS-PAGEGlycine Max Merril :

های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

چکیده:

پروتئین های ذخیره ای بذر بهعنوان نشانگرهای ژنتیکی که کمتر تحت تاثیر محیط بوده و یکنواختی و تکرارپذیری بالایی دارند به عنوان ابزاری قدرتمند درمطالعات مربوط به بررسی ارتباط و خویشاوندی ژنوتیپ ها و گونه های مختلف گیاهی تبدیل شده است دراین تحقیق 17 رقم ازگونه Glycine Max Merril با استفاده ازالکتروفورزSDS-PAGE درازمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد نتایج نشان داد میانگین تنوع ژنتیکی برای تمام مکانهای ژنتیکی برابر 0/48 و تجزیه خوشه ای جمعیت ها را به 4 گروه تقسیم کرد.

لینک کمکی