فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر شاخصهاي جوانه زني گونه چاودار کوهي(Secale montanum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر تنش خشکي بر شاخصهاي جوانه زني گونه چاودار کوهي(Secale montanum) :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

شهلا قادری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری گروه مرتع و آبخیزی دانشکده منابع ط
جمشید قربانی – استادیارگروه مرتع و آبخیزی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی
پرویز غلامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری گروه مرتع و آبخیزی دانشکده منابع ط

چکیده:

با توجه به اینکه قسمت اعظم کشور را مرانع خشک و نیمه خشک تشکیل داده است, گیاهان این منطق باید سازگار به کمبود آب باشند. استفاده از گونه های مرتعی مقاوم به خشکی در امر اصلاح و توسعه مراتع دارای اهمیت فراوانی است. چاودار کوهی یکی از گندمیان مهم مرتعی برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. با توجه به اهمیت این گونه د رمراتع و این که تحمل به خشکی آن تا کنون مطالعه نشده در این تحقیق میزان مقاومت آن به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و اثر این تنش بر شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی, طول ریشه چه و ساقه چه گونه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. برای ایجاد تنش های خشکی مختلف از پلی اتیلن گلیکول (PEG6000) استفاده شد. طرح آزمایشی انجام شده, به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار و پنج سطح خشکی شاهد( صفر), 0/2 و 0/4 و 0/6 و 0/8 مگاپاسکال بوده است. تجزیه آماری صفات مورد مطالعه در این آزمایش نشان داد که تیمارهای مختلف خشکی اثر معنی داری بر شاخص های درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, طول ساقه چه و طول ریشه چه داشتند. به طوری که با افزایش خشکی درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, طول ساقه چه و طول ریشه چه کاهش یافت.

لینک کمکی