فایل word مقاله آلودگي بذرهاي تريتيکاله کشور به عوامل بيماريزاي بذرزاد قارچي در راستاي تدوين استاندارد ملي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آلودگي بذرهاي تريتيکاله کشور به عوامل بيماريزاي بذرزاد قارچي در راستاي تدوين استاندارد ملي کشور :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیئت علمی استادیار پژوهش
صمداله کرمی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال
سعید اسروش – کارشناس مسئول زراعت غلات موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سپیده امین خاکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال

چکیده:

سلامت بذر از جمله مهمترین جنبه های کیفیت بذر محسوب می گردد. این پژوهش به منظور بررسی میارن آلودگی بذرهای تولیدی کشور به فلور میکروبی و بیمارگرهای بذرزاد در راستای بومی سازی نتایج برای تدوین استانداردهای ملی بذر تریتیکاله کشور انجام گردید. به این منظور نمونه هایی از توده های بذری استان های خراسان رضوی و اصفهان در سال 1389 به روش نمونه برداری استاندارد جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفتند. در آزمایشگاه کنترل سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بر اساس روش انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA), آزمون شستشو برای تعیین و ارزیابی آلودگی به سیاهک پنهان گندم و آزمون کاشت بر روس کاغذ جوانه زنی (بلاتر) به منظور بررسی سایر آلودگی های بذرزاد قارچی و محاسبه درصد جوانه زنی انجام گردید. نتایج آزمون بلاتر بیان کننده متوسط فراوانی 68/8 درصد برای Fusarium spp. و 5/5درصد Stamphilium Spp و 0/3 درصد Aspergillus Spp و 47/6 درصد Alternaria spp و 2/8 درصد Trichothecium sp. و 0/8 درصد Bipolaris sp. و 2 درصد برای گونه های Penicillium برآورد و در آزمون شستشو به طور متوسط میزان 9/5 عدد اسپور سیاهک پنهان گندم در هر بذر و به طور متوسط جوانه زنی 88 درصد برای نمونه های محاسبه گردید. با عنایت به اهمیت سلامت بذر در مراحل تولید بذر و در داشتن کشاورزی پایدار, مطالعات اکولوژیکی و بیولوژیکی عوامل بیماری زای بذرزاد و ضرورت تدوین استانداردهای ملی کشور بر اساس آمارها و مبتینی بر مطالعات داخلی ضرورت مطالعه و بررسی عوامل بیماریزای بذرزاد ضروری است. همینطور حفظ و کاهش میزان آلودگی به عوامل بیماریزا به منظور ارتقا میزان سطح سلامت آنها, مدیریت تولید با در نظر گرفتن. استنرار انتخاب مزارع , ضد عفونی بذور با سموم ضد عفونی کننده با در نظر گرفتن جمیع جهات , بازرسی مزارع تولید بذر به منظور بررسی سلامت مزرعه و در صورت نیاز دستور اقدام های بهداشتی مزرعه و غیره الزامی است.

لینک کمکی