فایل word مقاله رابه بين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي در دختران جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رابه بين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي در دختران جوان :

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

جهانگیر کرمی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
علی زکی یی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده:

سازگاری اجتماعی ازمسائلضروری جوانان است بنابراین پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دردختران جوان دانشجو انجام شد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه رازی کرمانشاه بود که تعدادآنها 1886 نفربودند که با روش تصادفی ساده نمونه ای به ججم 200 نفر از میان آنها انتخاب شد طرح پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی بود ابزار پژوهش عبارت بود ازپرسشنامه سازگاری و هوش هیجانی بارـ اون. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص اماری همبستگی استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دردختران رابطه وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی با سازگاری رابطه دارد.

لینک کمکی