فایل word مقاله بررسي تاثيرروش پيوندي روميزي برتکثير رزهيبريد سفيد رقم Avalanch برپايه رزبومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثيرروش پيوندي روميزي برتکثير رزهيبريد سفيد رقم Avalanch برپايه رزبومي :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

زینب ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین زارعی – استادیاران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده –

چکیده:

باتوجه به اهمیت اقتصادی گل رز و مساعد بودن شرایط اب وهوایی کشور ایران برا یتولید انواع گل و گیاهان زینتی همواره انجام تحقیقات مناسب درزمینه تکثیر این گیاهان ضروری میباشد روش قلمه پیوند روش معمول تکثیر گل رز توسط تولید کنندگان تجاری محسوب میشود به همین منظور پژوهشی دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به منظور بررسی اثرنوعتکنیک پیوند برموفقیت تولید قلمه و پیوندهای گل رز انجام شد پیوندکهای برگدار از رزسفید رقم Avalanch برروی پایه رقم رز وحشی R.canina با دو روش نیمانیم ساده و امگا پیوند زده شدند سپس پایه ها با هورمون IBA با غلظت 5000ppm تیمار شدند و دربستر کوکوپیت و پرلیت با نسبت 2:1 کشت گردیدند تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که تاثیر روش پیوند برفاکتورهای مورد بررسی اعمل ازتعدادریشه تعدادشاخه و درصد ریشه زایی قلمه – پیوندها معنیدار بود این درحالیست که روش پیوند برطول بلندترین ریشه درصد ریشه زایی و درصد گیرایی پیوندی تاثیری ندارد استفاده از پیوند امگا برای تکثیر این گیاه به روش قلمه پیونددرمقایسه با پویند نیمانیم سبب افزایش درصد موفقیت قلمه پیوند ها شد.

لینک کمکی