فایل word مقاله بررسي فرآيند گلآغازي و نمو گل در انگورفرنگي (Ribes aureum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي فرآيند گلآغازي و نمو گل در انگورفرنگي (Ribes aureum) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

سیما پناهی راد – دانشجوی دکتری میوه کاری
سمیه نقی لو – دانشجوی دکتری فیزیولوژی
محمدرضا دادپور – استادیار گروه باغبانی
علی موافقی – دانشیار گروه زیست دانشگاه تبریز

چکیده:

انگور فرنگی یا جنس ریبس یکی از اعضای تیره ساکسیفراگاسه می باشد که از دیدگاه باغبانی حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت تعیین زمان گل آغازی و نحوه تکامل گل از دیدگاه باغبانی(از نظر انجام عملیات باغبانی مانند هرس, کاربرد تنظیم کننده های رشد و نخستین گام در راستای تولید میوه), عدم انجام مطالعات این چنین در این جنس بخصوص با کاربرد روشهای میکروسکوپ نور بازتابشی ما را بر آن داشت تا فرآیند گل آغازی و نمو گل در گونه ریبس آوروم را مورد مطالعه قرار دهیم. برای این منظور جوانه ها برداشت شده و پس از انجام عملیات خاص, تصویر برداری انجام و تصاویر توسط نرم افزار پردازش تصویری ادغام و تصاویر مناسب با عمق کافی بهدست آمد. بررسی ها نشان داد که نخستین نشانه های گل آغازی که با پهن شدگی و گنبدی شدن مریستم مشخص می شود, حدود 40 روز بعد از مرحله اوج شکوفه می باشد. گل آذین در این گیاه 6-11 گلی است و توالی تمایزیابی آکروپتال دارد یعنی همواره گلهای تحتانی نمو بیشتری از گلهای انتهائی دارند. همچنین الگوی رشد آن سمپودیال است یعنی مریستم انتهائی به گل ختم می شود. روند تکوین گل و پیدایش اندامهای آن از الگوی چرخه ای پیروی می کند و با گونه های دیگر تیره مذکور مطابقت دارد. تکامل گل در این گیاه طولانی بوده و تا کمی قبل از بازشدن گل ادامه مییابد.

لینک کمکی