فایل word مقاله بررسي سطوح مختلف شوري کلريد سديم (NaCl) به روي جوانه زني بذر گياه گشنيز (Coriandrum sativum L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي سطوح مختلف شوري کلريد سديم (NaCl) به روي جوانه زني بذر گياه گشنيز (Coriandrum sativum L) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

مهرانگیز چهرازی – اعضا هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
فریده صدیقی دهکردی – اعضا هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
کوثر موسوی – دانشجوی سابق گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در بسیاری از گیاهان زراعی جوانه زنی حساس ترین مرحله نسبت به تنش شوری گزارش شده است. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذر گشنیز آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل 5 سطح شوری (0 و 50 و 100 و 150 و 200 میلی مولار کلرید سدیم) بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی (درصد و سرعت جوانه زنی, طول ریشه چه و ساقه چه ) معنی دار بود. تنش شوری علاوه بر کاهش درصد جوانه زنی مدت زمان لازم برای جوانه زنی را افزایش داد. اثر معنی دار کلرید سدیم به روی طول ریشه چه و ساقه چه در سطح شوری 100 میلی مولار مشاهده شد. علاوه بر آن نتایج نشان داد که طول ریشه چه بیش از ساقه چه تحت تاثیر تنش شوری می باشد.

لینک کمکی