فایل word مقاله بررسي تاثير محلول پاشي و کود سرک پتاسيم بر روي برخي صفات زراعي گلرنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير محلول پاشي و کود سرک پتاسيم بر روي برخي صفات زراعي گلرنگ :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

نگین السادات امیرخلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین افشاری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان
قنبر لائی –
اعظم دعائی –

چکیده:

این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود اجرا گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد کهازنظر تعدادبرگ و ارتفاع درسطح احتمال 1درصد و ازنظر عملکرد دانه تعداد برگ و ارتفاع درسطح احتمال 5 درصد تفاوت معنی دار بود نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین عملکرد دانه با استفاده ازکود سرک میانگین 24567 کیلوگرم درهکتار بدست آمد ازنظر ارتفاع رقم K.W با میانگین 103125 سانتیم تر دارای میانگین بالاتری نسبت به بقیه ارقام بود بیشترین تعداد طبق با میانگین 126667 مربوط به رقم پدیده بود که اختلاف معنی داری با رقم KW نداشت و بیشترین تعدادبرگ از رقم گلدشت با میانگین 59333 حاصل شد.

لینک کمکی