فایل word مقاله بررسي تاثير طول مدت تابش پرتو UV روي جوانه زني بذرعلف هرز ترشک Rumex acetosella و خاکشيرتلخ Sisymbrium irio

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير طول مدت تابش پرتو UV روي جوانه زني بذرعلف هرز ترشک Rumex acetosella و خاکشيرتلخ Sisymbrium irio :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

سیدامین فانی یزدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمد رضوانی –
محمدحسن راشدمحصل – دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم مصطفوی مندی –

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثرطول مدتتابش پرتو uv برجوانه زنی بذرترشک و خاکشیر تلخ انجام گرفت تحقیق بصورت دو آزمایش جداگانه درقالب طرح کاملا تصادفی انجام شد هرآزمایش شامل شش تیمار شاهد UV- 30 دقیقه UV-Dیک ساعت و UV-دو ساعت UV-چهارساعت وuv- هشت ساعت و چهارتکرار بود نتایج نشان داد که طول مدت تابش پرتو UV تاثیر معنی داری روی سرعت ودرصد جوانه زنی بذورترشک و خاکشیر تلخ داشت افزایش مدت قرارگیری درمعرض اشعهUV تغییری دردرصد جوانه زنی ترشک ایجاد نکرد و تنها درتیمار UV به مدت 4 ساعت درصد جوانه زنی کاهش یافت دربذرخاکشیر تلخ کلیه تیمارهای UV سبب افزایش درصد جوانه زنی نسبت به تیمار شاهد شدند که نشان دهنده تاثیر طول مدت تابش اشعه UV بربذر این گیاه می باشد.

لینک کمکی