فایل word مقاله مطالعه بيوسيستماتيکي بخشه ViolaازسردهViola درايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه بيوسيستماتيکي بخشه ViolaازسردهViola درايران :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:24

نویسنده(ها):

مهدی وافی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
شهریار سعیدی مهرورز – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
توماس مارکازن – عضوهیئت علمیدانشگاه گیلان
نرجس یوسفی – عضوهیئت علمی دانشگاه اوسلو نروژ

چکیده:

سرده Viola L. با دارا بودن 600-525 گونه همی کریپتوفیت کامموفیت و فانروفیت بزرگترین سرده خانواده Violaceae است که با 19 گونه درایران پراکنش دارد و 6 گونه متعلق به بخشه Viola است بدلیل تفاوت و اختلاف درتعدادگونه های این بخشه درمنابع قبلی و شک و تردید درحضوربرخی گونه ها مانند V.V.sintenisii reichenbachiana مطالعه ای برروی گونه های این بخشه درایران انجام شد گونه های مربوط به بخشه Viola که دراین مطالعه مورد بررسی قرارگرفته اند شامل V. alba ssp albaV. rupestris V. reichenbachiana V.odorata V.sintenisii و دوزیرگونه V. caspia ssp. V. caspia ssp. Sylvestroides caspia می باشند. از میان این بررسی ها میتوان به مطالعه آناتومی ریشه ساقه هوایی برگ دمبرگ و دمگل اشاره کرد. از این میان مهمترین صفات باارزش سیستماتیکی به شرح زیر میب اشد شکل سطح مقطع درساقه رونده برگ دمگل دمبرگ و تعداددستجات آوندی درساقه هوایی و .. . شرح کامل این مشخصات برای هر تاکسونتعیین شد.

لینک کمکی