فایل word مقاله بررسي تاثير ضدقارچي عصاره آبي چهارگياه دارويي بوميابرکوه بر Phytophthora sp عامل بيماري پوسيدگي طوقه پسته درمحيط کشت قارچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير ضدقارچي عصاره آبي چهارگياه دارويي بوميابرکوه بر Phytophthora sp عامل بيماري پوسيدگي طوقه پسته درمحيط کشت قارچ :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

مهرداد امیدسالاری – کارشناسی ارشد باغبانی
حمید صادقی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم
علیرضا نیازمند –

چکیده:

فیتوفتورا قارچی بیمارگر ازآامیست ها می باشد که باعث آلودگی و خسارتدرگیاهان مختلف ازجمله پوسیدگی طوقه درخت پسته می شود قارچ جمع آوری شده از درختان مشکوک به بیماری واقع درمنطقه شهرستان ابرکوه با کمک تیمار های برگ نارنج و بذرشاهدانه جوشانده شده جداسازی و به روش رئوس هیف خالص سازی صورتگرفت به قارچ ها درمحیط کشت آزمایشگاهی غلظت های 10و20و30و40و50 درصد در5تکرار از4 عصاره ابی گیاهان دارویی اضافه شد درضمن به منظور این که پتانسیل اسمزی درمقایسه نتیجه ها با یکدیگر تاثیر نداشته باشد برای تیمار شاهد با اضافه نمودن peg غلظت ها یمشابه ای نسبت به سایر سطح های غلظت تیمارها ساخته شد آزمایش درقالب طرح کاملا تصادفی با درنظر گرفتن فاکتور قطر رشد هاله قارچ درپتریدیش حاویمحیط کشت اگار ازنوع CMA به مدت دوهفته انجام پذیرفت آنالیز اماری با نرم افزار sPSS ازطریق واریانس نشان داد که تمام عصاره ها اختلاف معنی داری نسبت به تیمار شاهد درعملکرد ضدقارچی دارند.

لینک کمکی