فایل word مقاله بررسي روند تغييرات رشد ميوه ارقام مهم پسته در شرايط آب و هوايي خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي روند تغييرات رشد ميوه ارقام مهم پسته در شرايط آب و هوايي خراسان رضوي :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه فردوسی مش
غلامحسین داوری نژاد – دانشیار گروه علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام اسفندیاری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگ

چکیده:

پسته یکی از مهمترین میوههای بومی ایران است, که رقمهای زیادی از آن در ایران کشت و کار میشود. هر چند در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در مورد اهمیت میوه پسته در تغذیه انسان صورت گرفته, اما تاکنون روند رشد میوه برخی از ارقام مهم پسته ایران به صورت جزئی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه روند تغییرات خصوصیات فیزیکی میوه چهار رقم پسته: اوحدی, اکبری, کله قوچی و سفید از مرحله تشکیل تا رسیدن میوه در شرایط آب و هوایی فیضآباد واقع در خراسان رضوی میباشد, دانستن خصوصیات فیزیومورفولوژیک خواهد توانست در مدیریت باغ خصوصاً تغذیه و آبیاری درختان پسته کاربرد اساسی داشته باشد. خصوصیات فیزیکی شامل وزنتر, وزن خشک, طول و قطر میوه, طول و قطر جنین در مراحل مختلف رشد میوه اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که, بین مراحل مختلف رشد در همه فاکتورهای اندازهگیری شده اختلاف معنیداری وجود دارد. در هر چهار رقم مورد بررسی روند افزایش وزنتر, وزن خشک, طول و قطر میوه, طول و قطر جنین در طی دوره رشد میوه مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که, بین ارقام مختلف در همه فاکتورهای اندازهگیری شده به جز طول میوه با یکدیگر اختلاف معنیداری وجود دارد. رقم اکبری بیشترین و رقم اوحدی کمترین وزنتر و خشک میوه را به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین طول و قطر جنین در رقم کله قوچی و کمترین میزان آنها در رقم اکبری مشاهد شد. نتایج حاصل از این تحقیق, اطلاعات مهمی از تغییرات خصوصیات فیزیکی ارقام مختلف میوه پسته در طی دوره رشد فراهم کرده که برای تعیین کیفیت و بازار پسندی میوه بسیار مفید است. علاوه بر این, نتایج نشان داد که, رقم مهمترین فاکتور تعیین کننده خصوصیات فیزیکی پسته میباشد.

لینک کمکی