فایل word مقاله بررسي روش هاي شکستن رکود بذرآلوي ميروبالان (Prunus cerasifera)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي روش هاي شکستن رکود بذرآلوي ميروبالان (Prunus cerasifera) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

میترا دبیری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
رسول جلیلی مرندی – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بذر آلوی میروبالان (Prunus cerasifera) در شرایط طبیعی به علت رکود, جوان هزنی کمی دارد . به منظور بررسی اثر روش های مختلف روی شکستن رکود این بذر , آزمایشی با 8 تیمار و در 4 تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. روش های بکار گرفته شده شامل حذف درون بر و اعمال چینه سرمایی, غوطه وری در محلول تیوره آ با دو غلظ ت 1 و 3 درصد و چینه سرمایی, و چینه سرمایی بذور تیمار نشده به مدت 90 روز (شاهد) بود. نتایج نشان داد که بین تیمارها از نظر درصد جوانه زنی اختلاف معنی داری وجود داشت (0/05>P) .بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار غوط ه ور کردن بذرها در محلول 3% تیوره آ به مدت 24 ساعت و چینه سرمایی به دست آمد. کمترین مقدار جوانه زنی در تیمار 48 ساعت غوطه وری در محلول 3% تیوره آ و چینه سرمایی حاصل شد که در مقایسه با شاهد بیشتر بود. اختلاف تیمارها از نظر سرعت جوانه زنی (GR) معنی دار نبود ولی از نظر سرعت رشد (T50) در سطح یک درصد این اختلاف معن ی دار بود . تیمارهای T2 ( بذور بدون درون بر) , T3 (3دقیقه غوطه وری در محلول 3% تیوره آ) و T4 (3 دقیقه غوطه وری در محلول 1% تیوره آ), کمترین مقدار T50 (روزهای لازم برای جوانه زنی 50 % بذرها) را شنان دادند.

لینک کمکی