فایل word مقاله بررسي نگرش نسبت به سيگار کشيدن و ابعاد آن در بين جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نگرش نسبت به سيگار کشيدن و ابعاد آن در بين جوانان :

تعداد صفحات:16

چکیده:

با اشاره به اینکه درانسان ابتدا نگرش و بعدعلاقه بوجود می آید وسپس علاقه به گرایش و گرایش به عمل تبدیل می شود از این منظرپژوهشگران آن را زمینه سازرفتار میدانند هدف ازمطالعه حاضر بررسی وضعیت نوع نگرش افراد نسبت به سیگارکشیدن است که دربین دانشجویان انجام شده است روش پژوهش حاضر به شکل مقطعی و توصیفی صورت گرفته است حجم نمونه شامل 304 نفر میباشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد ازمقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن شوروهمکاران 2000 استفاده شد نتایج نشان داد که 145 درصد از دانشجویان سیگاری و 855 درصد از آن ها غیرسیگاری بوده اند وجو دتفاوت معناداردرنگرش نسبت به سیگارکشیدن دو گروه از دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری تایید گردید همچنین دررابطه با جنسیت نیز این تفاوت معنادار اماری مشاهده شد

لینک کمکی