فایل word مقاله بررسي تاثير سطوح مختلف تنش خشکي برعملکرد و اجزاي عملکرد ارقام زمستانه کلزا دراصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير سطوح مختلف تنش خشکي برعملکرد و اجزاي عملکرد ارقام زمستانه کلزا دراصفهان :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

علی فضلی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
بهرام مجدنصیری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

کمبود آب آبیاری ازمهمترین عوامل محدود کننده درتولیدعملکرد محصولات زراعی خصوصا درنواحی خشک ونیمه خشک می باشددراین مطالعه اثرسطوح مختلف کم ابی برچهاررقم کلزا بررسی گردید نتایج نشان داد که سطوح اثرمختلف تنش خشکی برغالب صفات زایشی معنی دار بود همچنین تاثیر تنش رطوبتی بروزن هزاردانه ارقام بسیارمعنی دار بود درشدیدترین تنش رطوبتی وزنهزاردانه کاهش بسیارزیادی داشت ارقام مختلف نیز ازنظر این جز عملکرد اختلاف قابل توجهی با هم داشتند رقم licord ازنظر این صفت برتر ازسایر ارقام بود اثرتیمار تنش رطوبتی برمتوسط تعدادغلاف دربوته نیزدرسطح احتمال 5درصد معنی داربود اما دو تیمار تنش خشکی قطع ابیاری ازمرحله گلدهی و قطع آبیاری ازمرحله پرشدن دانه ازلحاظ این صفت اختلافی بایکدیگر نداشتند بیشتیرن تعدادغلاف دربوته نیز درارقام zarfam,licord دیده شد عملکرد دانه درهریک زا تنشهای اعمال شده با سایرین اختلاف معنی دار داشت.

لینک کمکی