فایل word مقاله بررسي روش هاي رفع رکود بذر در گيلاس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي روش هاي رفع رکود بذر در گيلاس :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

طاهره جوانمرد – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج,
ذبیح اله زمانی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج
سید محمود غفاری – استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران, تهران
منصور امیدی –

چکیده:

رکود بذر مکانیسمی توسعه یافته در گیاهان مناطق معتدله از جمله گیلاس (Prunus avium L.) است که از جوانه زنی سریع بذور حتی تحت شرایط مناسب جلوگیری کرده و متعاقباً در برنامه های اصلاحی ایجاد مشکل می کند. در این تحقیق, از بذرهای میوه رسیده گیلاس رقم زرد دانشکده استفاده گردید و به منظور رفع رکود پس از برداشتن پوسته سخت, بذور تحت تیمارهای شستشو, غلظت های متفاوت محلول GA3 و دوره های مختلف سرمادهی مرطوب در دمای 0/5 ± 4 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. درصد جوانه زنی اولیه در انتهای هر دوره سرمادهی ثبت شد و سپس بذرها به اتاقک رشد با دمای 0/5±13 درجه سانتیگراد به مدت 21 روز منتقل شدند و طی این مدت بذرهای جوانه زده هر 2 روز یک بار شمارش گردیدند. نتایج این بررسی مشخص ساخت بذرهایی که تحت تیمار شستشو قرار گرفته بودند, درصد و سرعت جوانه زنی بالاتری را نسبت به بذوری که شسته نشده بودند داشتند. افزایش غلظت GA3 تا 500-1000 ppm درصد بذرهای جوانه زده را افزایش داد اما اختلاف معنی داری بین این دو غلظت مشاهده نشد. هم چنین بیشترین درصد جوانه زنی در 6-8 هفته سرمادهی به دست آمد که بین این دو نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج مشخص نمود که بیشترین درصد جوانه زنی ( 52 %) با استفاده از بذرهای شسته شده و غلظت هورمون 500ppm به دست آمد و بیشترین سرعت جوانه زنی (3/26 بذر در روز) مربوط به بذرهای شسته شده وغلظت هورمون 1000ppm بوده است.

لینک کمکی