فایل word مقاله مطالعه اثرغلظت هاي مختلف سرب و اسيد ساليسيليک بربرخي پارامترهاي فيزيولوژيکي گياهچه هاي 10و20روزه رقم اکاپي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه اثرغلظت هاي مختلف سرب و اسيد ساليسيليک بربرخي پارامترهاي فيزيولوژيکي گياهچه هاي 10و20روزه رقم اکاپي :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

شیدا برومند جزی – کارشناس ارشد علوم گیاهی
منیره رنجبر – استادیار دانشگاه آزاد فلاورجان
حسین لاری یزدی – دانشیار دانشگاه آزادبروجرد

چکیده:

میزان آلودگی محیط با فلزات سنگین درحال افزایش است ودراین میان سرب یکی از مهمترین آلاینده های محیط است اسید سالیسیک نیز به عنوان یک ترکیب آنتی توکسیک گیاهی شناخته شده است بنابراین دراین پژوهش سعی شد اثرغلظت های مختلف نیترات سرب و اسید سایسیلیک بربرخی فاکتورهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا که یکی ا زمحصولات عمده کشاورزی درقاره های اسیا و اروپا است بررسی شود به این منظور گیاه کلزا Brassica napus L. رقم اکاپی درمحیط هیدروپونیک و با استفاده ازمحلول غذایی هوگلند کشت شد و تحت تیمارهای سرب با غلظت های 0و0/25و0/5و0/75و1و1/5و2 میل یمولار و سرب با غلظت های فوق به همراه اسید سالیسیلیک با دو غلظت 5و10 میکرومولار با سه تکرار قرار گرفت دوره رشد گیاهان 10و20 روز درنظر گرفته شد پس از پایان دوره رشد میزان پرولین و فعالیت آنزیم های انتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز دراندامهای هوایی و زیرزمینی اندازه گیری شد انالیزهای آماری به وسیله نرم افزار SPSS, مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام گرفت

لینک کمکی