فایل word مقاله بررسي حد تحمل چمانواش بلند به تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي حد تحمل چمانواش بلند به تنش خشکي :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

محمدرضا صالحی – دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شیراز
سلیمه هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شیر
اسدالله سهراب نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی, دانشگاه آزاد اسلامی جهرم, ای
ملوک اسلام زاده – کارشناس واحد دفع آفات بخش گیاهپزشگی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شی

چکیده:

پژوهش حاضر برای بررسی واکنش های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه چمانواش بلند در شرایط کمبود آب در مزرعه صورت گرفت. چهار تیمار آبیاری (میزان آبیاری 25% و 50% و 75% و 100% حد ظرفیت مزرعه) به مدت 6 ماه انجام گرفت . پژوهش به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب کرت های یک بار خرد شده انجام شد, به این صورت که هر تیمار دارای 4 تکرار بود. تجزیه آماری داده ها با نرم افزار 120 SPSS انجام شد و میانگین ها با استفاده از آزمون توکی در سطح 5% با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که وزن تر و خشک رو شاخساره و ته شاخساره, مقدار کلروفیل b و a کاهش یافت . ولی میزان پرولین, قند و فعالیت آنتی اکسیدانی, طول ریشه, وزن تر و خشک ریشه افزایش یافت . همچنین کیفیت ظاهری چمن تا تیمار 50 % حد ظرفیت مزرعه کاهش معنی داری نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که چمانواش بلند می تواند میزان کم آبیاری را به خوبی تحمل کند و میتوان از آن به عنوان یک چمن جایگزین مقاوم به کم آبی در فضای سبز استفاده کرد.

لینک کمکی