فایل word مقاله بررسي تاثير پنج رژيم غذايي روي رشد دوره لاروي کفشدوزک يازده نقطه ايCol.: Coccinellidae Coccinella undecimpunctata aegyptica Reiche درشرايط کنترل شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير پنج رژيم غذايي روي رشد دوره لاروي کفشدوزک يازده نقطه ايCol.: Coccinellidae Coccinella undecimpunctata aegyptica Reiche درشرايط کنترل شده :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

فاطمه گروهی – موسسه تحقیقات پسته کشوررفسنجان
محمدرضا مهرنژاد –
کریم کمالی –

چکیده:

درتحقیق حاضرتاثیر 5رژیم غذایی شامل پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciaeپوره شته سیاه یونجهAphis craccivora شته غالب علفهای هرز درباغهای پسته رفسنجانگرده ذرت و رژیم های غذایی مخلوط پوره پسیل+ پوره شته و پوره پسیل +گرده ذرت برروی رشد و زادآوری کفشدوزک 11 نقطه ای Coccinella undecimpunctata aegyptica درشرایط کنترل شده دمای 0/5±27/5 درجه ورطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره روشنایی 16ساعت موردب ررسی قرارگرفت براساس نتایج این تحقیق لارو و حشره کامل کفشدوزک با تغذیه از گرده ذرت قادر به رشد نبودند و تلف شدند اما چهاررژیم غذایی دیگر مناسب برای رشد و زادآوری این حشره بودند میانگین دوره رشد کفشدوزک ازتخم تاظهور حشره کامل برروی رژیم های غذایی پسیل شته پسیل+شته و پسیل+گرده به ترتیب 14/9و11/9و12/2 و 14/6 روز بدست آمد کمترین میزان مرگ و میر حشره دراین دوره مربوط به رژیم غذایی پسیل+شته 3/4 درصد و بیشترین تلفات دررژیم غذایی پسیل+گرده 13/3درصد بدست آمد باتوجه به مطالعات انجام گرفت و نتایج تحقیق حاضر استفاده ازکفشدوزک 11 نقطه ای همراه با سایر عوامل کنترل بیولوژیک آفت پسیل معمولی پسته درچارچوب یک برنامه مدیریت تلفیقی کنترل افات و به منظور کاهش جمعیت این افت به ویژه درفصول بهارو پاییز قابل توصیه است.

لینک کمکی