فایل word مقاله بررسي چگونگي کاهش اثرات تنش شوري با استفاده از محلولپاشي پراکسيد هيدروژن در گياه دارويي مرزنجوش ( Origanum majorana L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي چگونگي کاهش اثرات تنش شوري با استفاده از محلولپاشي پراکسيد هيدروژن در گياه دارويي مرزنجوش ( Origanum majorana L.) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

یحیی سلاح ورزی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی گلدانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر نباتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی علیرضایی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مرزنجوش از مهمترین گیاهان دارویی به شمار می رود که امکان تولید و گسترش آن در ایران به خوبی مهیاست. به منظور بررسی اثر پراکسید هیدروژن جهت کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه مرزنجوش, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه غلظت مختلف از پراکسید هیدروژن, به صورت محلول پاشی ( 0 و 2/5 و 5 میلی مولار) و چهار سطح نمکNaCl ( 0 و 50 و 100 و 150 میلی مولار) بودند. نتایج نشان داد که محلول پاشی پراکسید هیدروژن میتواند وزن خشک ریشه و شاخساره در مرزنجوش را افزایش دهد و از این طریق کاهش وزن ناشی از تنش شوری را جبران نماید. از سوی دیگر با افزایش غلظت پراکسید هیدروزن تا 5 میلی مولار بر محتوای کلروفیل کل و کاروتنوییدهای برگ گیاه مرزنجوش به ترتیب برابر 46/8 و 100/6 درصد در مقایسه با شاهد افزوده شد. تنش شوری در این آزمایش بر محتوای درونی پراکسید هیدروژن تأثیر معنی داری نداشت ولی باعث افزایش اسید آمینه پرولین و کاهش نسبت پتاسیم به سدیم در برگ گیاه مرزنجوش گردید. این در صورتی است که غلظت بالای پراکسید هیدروژن (5mM) توانست غلظت درون سلولی آن, محتوای پرولین و نسبت پتاسیم به سدیم را به ترتیب برابر 104/6 و 320/7 و 77/6 درصد در مقایسه با شاهد افزایش دهد.

لینک کمکی