فایل word مقاله بررسي تاثير پرولين برشاخصهاي جوانه زني و آنزيم کاتالاز کلزا درشرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير پرولين برشاخصهاي جوانه زني و آنزيم کاتالاز کلزا درشرايط تنش شوري :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

مازیار قندیان زنجان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمند اصلی –
رضوان موحدی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

شوری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده بهرهبرداری اقتصادی اززمینها برای زراعت گیاهان زراعی است آماده سازی بذریکی از راه حلهایکاهش اثرات منفی شوری میباشد که برای بالا بردن عملکرد دانه و درصدجوانه زنی مورد استفاده قرارمیگیرد پرولین اسیدآمینه آزادی استکه درپاسخ به استرس درسلولهای گیاهی تجمع می یابد نقش اساسی پرولین محافظت سلولها از تاثیرات منفی انباشتگی نمک تبادل اسمزی پایداری ساختار سلولها ازقبیل غشا و پروتئین ها می باشد استعمال خارجی پرولین با افزایش فعالیت کاتالاز و پراکسیداز درگیاه توتون درشرایط تنش شوری به طور قابل توجهی برکاهش مسمومیت ناشی از H2O2 تاثیر می گذارد از این رو به منظور تاثیر پرولین بردرصد جوانه زنی طول ریشه چه و میزان آنزین کاتالاز درشرایط تنش شوری آزمایشی درقالب طرح فاکتوریل کامل تصادفی با سه تکرار درشرایط آزمایشگاه انجام شد سه سطح پرولین صفرو25و50 یملی مولار و سه پتانسیل اسمزی ایجاد شده به وسیله کلرور سدیم صفرو60و100 میلی مولار سطوح فاکتوردوم را تشکیل دادند نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد پرولین وشوری درسطح 1درصد بردرصدجوانه زنی طول ساقه چه و میزان آنزیم کاتالاز معنیدار بودند.

لینک کمکی