فایل word مقاله مطالعات ژئوشيميايي گذر دونين- کربونيفر در شمال دامغان (برش لبنسار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعات ژئوشيميايي گذر دونين- کربونيفر در شمال دامغان (برش لبنسار) :

تعداد صفحات:9

چکیده:

در گذر دونین-کربونیفر به دلیل شرایط محیطی (تغییرات سطح آب و رخداد هنگنبرگ) تغییرات عنصری رخ داده است. برخی عناصر به عنوان ردیاب شاخص, جهت شناسایی منشأ رسوبات و همچنین بررسی سطح آبی که رسوبات در آن نهشته شدهاند, به کار میروند. از جملهی این عناصرSr می- باشد که با تغییرات سطح آب رابطه عکس و با تغییرات مقدار رسوبات در نواحی کم عمق رابطه مستقیم دارد. عناصر راهنما همچونAl, Ca, Mg, Mn, Fe, Sr میتوانند معرف شرایط محیط رسوب گذاری محیط های کربناته باشند و تغییرات آنها به دلیل تأثیرات درونی و بیرونی محیط اعم ازPH, EH و آب و هوا و ; میباشد. تغییرات مقادیر عنصری در پوستهی براکیوپودها و رسوبات دربرگیرنده فسیلها در گذر دونین – کربونیفر در شمال دامغان دارای روند مشابهی هستند که حاکی از برجا بودن نمونه های فسیلی برداشت شده است

لینک کمکی